• Turizm

  Turfan Üzüm Vadisi

  06.08.2019

  Çin'in kuzeybat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Turfan Havzas?, ülkede "Alev K?tas?" olarak bilinir. Burada yaz?n gündüz hava s?cakl??? genellikle 40 dereceyi geçiyor. Buna ra?men Turfan ?ehrine sadece 10 kilometre uzakl?kta bulunan ve üzüm üretimiyle tan?nan Üzüm Vadisi'ndeki hava serin ve rahatlat?c?d?r. Uzaktaki karl? da?lardan gelen kar sular? buraya ula??r ve olgunla?m?? üzümler asmalarda sallan?r.

  8 kilometre uzunlu?undaki Üzüm Vadisi'ndeki 220 hektar tarlada üzüm ekiliyor, vadinin kenarlar?nda tu?ladan yap?lm?? k?rm?z? evler bulunuyor, burada Uygur milliyetinden binden fazla aile ya??yor.

  Mehmet Hasan'?n ailesi de bunlardan biri. Muhabirimiz 60 ya??ndaki Mehmet Hasan'?n evine girdi?inde Mehmet sevimli keçi yavrular?na yem veriyordu. E?i ise 'Nan' denen Uygurlar?n geleneksel ekme?ini yap?yordu. Do?uda ve bat?da iki s?ra ?eklinde tek katl? olarak yap?lan odalar?n dam?nda kerpiçten yap?lan ve rüzgar?n dört taraf?ndan geçebildi?i üzüm kurutma odas? bulunuyor. Burada ya?ayan her ailenin evinde bulunan, üzüm kurutma odas?nda birçok raf var. Toplanan üzümler bu raflara as?larak, yüksek s?cakl?k ve rüzgar?n etkisiyle kurutulduktan sonra, lezzetli kuru üzüm haline geliyor.

  Turfan bölgesinde güne? ?????n?n bol, gündüz ile gece aras?ndaki s?cakl?k farkl?l???n?n büyük olmas?ndan dolay? yüksek kaliteli üzüm üretiliyor. Üretilen üzümlerin ço?unlu?u kuru üzüm haline getirildikten sonra ülkenin çe?itli bölgelerine sat?l?yor. Mehmet'in o?lu Erkin, 10 y?l önce üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine dönerek Turfan Belediyesi'nde çal??maya ba?lad?. Ailesinin üzümden sa?lad??? gelirin ne kadar oldu?uyla ilgili olarak Erkin ?u bilgiyi verdi: "Ailemin geliri, y?ldan y?la art?yor. 10 y?l önce ailemizin üzümden sa?lad??? gelir 3 bin yuan civar?ndayd?, ?u anda ise 10 bin yuan? geçiyor. Bu rakam benim ve e?imin maa?lar?n? kapsam?yor."

  Mehmet son 10 y?lda, Üzüm Vadisi'ndeki Uygur ailelerinin ya?am?nda kaydedilen büyük de?i?ikliklere de?inirken: "?leri ekim teknolojisinden faydalanarak çekirdeksiz kaliteli üzüm yeti?tirdik ve yerel turizm sektörüne de katk? yapt?k. Bunun sayesinde her ailenin geliri günden güne artmaya devam ediyor. Orta gelirli bir aile olarak, birkaç y?l önce onlarca y?ld?r oturdu?umuz eski kerpiç evi y?k?p, yeni tu?lal? ev yapt?k. Yeni televizyon, buzdolab?, çama??r makinesi ve motosiklet sat?n ald?k." ifadelerini kulland?.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Belediyesinden edinilen bilgilere göre, Çin'de reform ve d??a aç?lma politikas?n?n uygulanmaya ba?lad??? 1978 y?l?ndan bu yana h?zla geli?en Xinjiang ekonomisi, y?lda ortalama yüzde 10 büyüdü. Bugünlerde Turfan ?ehrinin Üzüm Vadisi'nde ya?ayan köylülerin ya?am seviyesinin yan? s?ra çocuklar?n e?itim düzeyi de yükseldi. Son y?llarda çok say?da gencin üniversite s?nav?n? kazand???n? belirten Erkin, s?navdan geçerek hukuk diplomas? kazand???n? söyledi.

  Erkin'in e?i Aliye muhabirimize odalar?n? gösterdi. Odan?n duvarlar?na Uygur milliyetinin zarif geleneksel el sanat ürünlerinden olan hal?lar as?l?, televizyon, çama??r makinesi, buzdolab? gibi beyaz e?yalar?n üzerine Uygur milliyetine özgü ipek ipliklerden nak?? i?lenmi? bezler örtülü. Aliye, muhabirimize oldukça güzel Uygur giysileri de gösterdi.

  Konuksever Mehmet, misafirlerine ikram etmek için, sepetiyle tarlaya üzüm toplamaya gitti. Muhabirimiz de onu takip ederek, üzüm tarlas?na ula?t?. Olgunla?m?? ve salk?mlar halinde as?l? duran bu kadar çok üzümü ilk defa görünce hayran kalan muhabirimiz, Mehmet amcayla birlikte üzüm toplamaya ba?lad?.

  Belki Üzüm Vadisi'ndeki güzel ve sakin ortam?n çekim gücü, belki de Uygur ailesindeki huzurlu havadan dolay?, muhabirimiz buradan istemeyerek ayr?ld?.

  E?er bir gün aya??n?z Çin'e dü?erse bu gizemli Üzüm Vadisi'ne gidip lezzetli üzümlerin tad?na bizzat bakmay? ihmal etmeyin.
  享玩捕鱼乐下载 520棋牌官网下载| 体育竞彩网| 鱼游天下棋牌下载| 贵族棋牌首页| 利升棋牌首页